پیامدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی

در چرخه عمر اقتصادی، چهار رفتار تولید کردن، مصرف کردن، سهیم کردن دیگران در منابع و پس¬انداز کردن، چهار جریان اصلی اقتصادی، یعنی درآمد کار، مصرف، انتقالات و پس¬انداز را شکل می¬دهند. همه این رفتارها سن¬ویژه هستند و به همین دلیل قویاً از شکل و تغییرات ساختار سنی جمعیت تأثیر پذیرفته و از این طریق اقتصادها را متأثر می¬کند. هدف این پژوهش، آماده¬سازی داده¬ها در قالب مجموعه¬ای از حساب¬ها است که به آن حساب¬های ملی انتقالات گفته می¬شوند. برای ساختن این حساب¬ها از دو آمارگیری هزینه-درآمد خانوار در سال¬های منفرد 1364 تا 1394، آمارگیری بهره¬مندی سلامت در سال 1393 و نظام حساب-های ملی و در مواردی از داده¬های سرشماری نیز استفاده شده است. پیش از استفاده از این داده¬ها، اقلام اطلاعات و کیفیت آن¬ها مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس اصل قابلیت مقایسه و یکسانی سنجش، سال¬های مختلف انتخاب شده است. بر این اساس، نمایه سنی درآمد کار برای دو سال 1365 و 1370 که ساختار سنی ایران جوان بوده به¬طور جداگانه و برای سال¬های 1375 و پس از آن نمایه سنی در هر سال ساخته شده است