پوشش دهی نانوذرات آهن‌اکسید

نانوذرات مغناطیسی دارای کاربردهای فراوانی است که بخشی از آن مربوط به حوزه پزشکی می شود. فرایندهای بارگذاری دارو،
دارورسانی به بافت مورد نظر، عکس های ام آرآی و تولید حرارت برای از بین بردن بافت سرطانی (هایپرترمیا) از جمله کاربرد های
نانوذرات مغناطیسی در پزشکی است