پوشش¬های هوشمند خودترمیم شونده با خاصیت ضد خوردگی

خسارات وارد شده به سازه¬های فلزی، آثار باستانی وخطوط انتقال نفت و گاز هرساله هزینه¬های زیادی را به اقتصاد تحمیل می¬کند. برای کم کردن هزینه¬های تعمیر ناشی از خوردگی دانش بشری در پی یافتن روش¬هایی مؤثر،کم هزینه و جایگزین می¬باشد. روش جدیدی که منجر به ترمیم شکاف ایجاد شده، جلوگیری از گسترش تخریب پوشش و سطح فلزمورد نظر در برابر عوامل خورنده شود. یکی از ایده¬های نوین در این زمینه، استفاده از موادی با قابلیت خود ترمیم شوندگی است. مواد خود ترمیم شونده، نسل جدیدی از پلیمرهای هوشمند می¬باشند که با الهام گیری از سیستم¬های بیولوژیکی، بدون هرگونه دخالت خارجی، به عنوان ابزاری کارآمد جهت تعمیر کامل شکاف¬های کوچک دسترس‌ناپذیر وارد عرصه شده اند. در این دستاورد پژوهشی، پوشش پلیمری با قابلیت خودترمیم شوندگی ذاتی با هدف تعمیر کامل شکاف¬های کوچک سنتز شد. نوآوری این مطالعه، سنتز یک محصول کاملا جدید، مؤثر،کم هزینه می¬باشد که دارای مزایای منحصر به فردی همچون ترمیم پوشش و کامپوزیت¬های پلیمری تحت شرایط گرمایی در مدت زمان کم، قابلیت ترمیم مجدد ناحیه آسیب دیده و سازگار بودن ماده ی سنتز شده با محیط ‌زیست می¬باشد.