پوست مصنوعی

با توجه به اهمیت فوق العاده محصولات مصنوعی جایگزین پوست مانند اینتگرا در درمان بیماران دچار سوختگی های عمیق و گسترده و همچنین میزان نسبتاً بالای حوادث سوختگی در کشورمان و همچنین قیمت فوق العاده بالای نمونه های وارداتی این محصولات دستیابی به این فناوری در کشور می تواند کمک بسیار مهم و حیاتی به بیماران دچار عارضه سوختگی نماید و همچنین تا حد زیادی از وابستگی های موجود به محصولات خارجی مشابه و هزینه های مربوطه کم کند.