پورتال مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی

مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی مستقر در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به منظور ارائه خدمات مفیدتر به پژوهشــگران و ســازمانهای علوم دریایی در زمینه مدیریت داده های اقیانوسی، اقدام به راه اندازی پورتال خود
نموده است. با استفاده از این پورتال، کاربران به خدمات، محصولات و داده های این مرکز به صورت آنلاین، رایگان و بدون محدودیت، مطابق با استانداردهای برنامه های بین المللی دریایی دسترسی دارند.