پودر کاتالیست برای کاتد پیل های سوختی و باتری ها

ساخت الکتروکاتالیست‌های غیرفلزی با قیمت پایین و بازدهی بالا،مورد توجه قرار گرفته است.هدف این تحقیق، ساخت و ارائه الکتروکاتالیست‌های غیرفلزی با عملکرد مطلوب وقیمت مناسب، به منظور استفاده در کاتد پیل‌های سوختی، برای واکنش احیای اکسیژن می‌باشد.شش الکتروکاتالیست شامل،گرافن اکساید(GO)، گرافن اکساید عامل‌دار شده با نیتروژن وگوگرد NS –RGO) ، چارچوب فلزی آلی مس (Cu –MOF)، MOF ۶% GO – Cu-، MOF ۶% NS – RGO – Cu- و MOF ۸% NS – RGO – Cu- با روش‌های هیدروترمال سنتز شدند.ساختار الکتروکاتالیست‌های سنتز شده یکنواخت است و لایه نشانی‌های مورد نظر به درستی انجام شده است.براساس تحلیل مورفولوژی الکتروکاتالیست‌ها، اندازه ذرات به محدوده نانومتر رسیده است، که این نشان‌دهنده نسبت سطح به حجم بالا و رسانش الکتریکی مطلوب الکتروکاتالیست‌ها می‌باشد.از میان الکتروکاتالیست‌های سنتزشده، الکتروکاتالیست MOF ۸% NS – RGO – Cu- بهترین فعالیت الکتروشیمیایی را داشت، که پتانسیل آغاز آن V vs Ag/AgCl ۰۶/۰- محاسبه گردید. پیک مربوط به واکنش احیای اکسیژن در ولتاژ V ۰۸/۰- نمایان شد،چگالی جریان در این ولتاژ، mA/cm۲ ۸/۴- است.