پهپاد کشاورزی هوشمند دُراج

پهپاد کشاورزی با هدف سم پاشی هوایی مزارع کشاورزی و باغات و افزایش راندمان کشاورزی در راستای مکانیزاسیون کشاورزی