پهپاد عمودپرواز ترکیبی بدون دم نقشه برداری سما

با استفاده از این پهپاد می توان مساحت های وسیع را در زمان کم و به صورت تمام خودکار در انواع شرایط محیطی شهری و غیر شهری تصویر برداری کرد و با دقت سانتی متری تولید نقشه و مدل سه بعدی انجام داد.
علاوه بر نقشه برداری این محصول کاربرد های سنجش از دور در کشاورزی و معدن را نیز دارد.
همچنین مدل حمل بار تا ۱ کیلوگرم نیز برای صنایع مختلف قابلیت پیاده سازی در آینده دارد.