پهپاد سمپاش

پهپاد های سمپاش اولین بار سال 2013 در دنیا رونمایی شده و باعث ایجاد انقلابی در صنعت کشاورزی شده است.
این پرنده ها با حمل 10 تا 15 لیتر سم، باعث کاهش نود درصدی مصرف آب و سی درصدی مصرف سم شده است. همچنین از نظر یکنواختی پاشش با روش های سنتی قابل مقایسه نیست.