پنجه کربنی ورزشی L شکل جهت دویدن معلولین

این پنجه کربنی با داشتن فرم خاص و منحصر به فرد امکان جذب انرژی بالایی را فراهم می آورند به گونه ای که در هر سیکل حرکتی همانند فنر در زیر پای فرد معلول عمل نموده و با فشار روی این پنجه کربنی، انرژی وارد شده ذخیره و با آزاد سازی کسری از این انرژی فرد معلول را به سمت جلو سوق می دهد.