پمپ پنوماتیک با برون دهی میکرو لیتر

پمپ با تکنولوژی پنوماتیک با دقت یک میکرولیتر و حجم ذخیره ده سی سی