پلیمرهای ابرجاذب

سنتز پلیمرهای ابرجاذب اکریلاتی با کاربردهای متنوع کشاورزی، پزشکی، بهداشتی و …