پلمپ برداری نیمه اتوماتیک عسل

بنابراین برای استخراج عسل بستگی به روش استفاده شده در پولک برداری که به دو روش سنتی و صنعتی انجام می شود، شان ها از کندو انتقال داده می شوند؛ یعنی اگر از روش سنتی برای پولک برداری استفاده بشود، دو نفر بایستی به صورت جداگانه این پولک برداری را انجام بدهند. در این روش می توان شان هایی که حجره های ان علاوه بر عسل تخم های سرپوشیده را نیز شامل می شود برای استخراج عسل از کندو به محل عسل گیری انتقال داده بشود. اما اگر از روش های صنعتی حال حاضر استفاده بشود شان هایی که تنها حاوی عسل می باشند و هیچ تخم سرپوشیده ای در ان وجود ندارد قابلیت انتقال به محل عسل گیری برای استخراج عسل را دارد. که در این صورت علاوه بر صدمات جدی وارده بر شان ها مقدار قابل توجهی عسل از کندو به واسطه وجود تخم سرپوشیده در بعضی شان ها استخراج نخواهد شد.