پلتفرم هوشمند حمل ونقل مسافر بین شهری

سامانه مدیریت برنامه ریزی ناوگان ، اتصال آنلاین راهبران نائگان به سیستم جهت مدیریت ظرفیت ، فروش ،رزرو بلیط مسافر