پرینترهای سه بعدی صنعتی

امکان ساخت اولیه ایده های ذهنی مخترعین
امکان چاپ و قابل تجسم کردن ایده های واحد های D&R در صنایع
امکان بهینه سازی قالب سازی در برخی صنایع حساس و پر هزینه
 استفاده بهینه از زیربنا و کاهش هزینه های سربار برای راه اندازی یک
کسب و کار درامد زا
اهمیت ویژگی های مورد تحلیل در ساخت دستگاه های پرینتر سه بعدی در
شرکت الکترو انرژی
طراحی منطبق بر سفارشات و نیاز مشتری
مدیریت زمان در بهره مندی از خدمات
پرینتر سه بعدی مدل EP۱۰۱-VIRAدر ابعاد قطعه کار ۲۰*۲۰*۲۰ سانتی متر پرینتر سه بعدی مدل EP۱۰۳-VIRAدر ابعاد قطعه کار ۴۰*۲۰*۲۰ سانتی متر )بدنه کامال
فلزی طراحی صنعتی(
 پرینتر سه بعدی مدل EP۳۰۳-VIRAدر ابعاد قطعه کار ۴۰*۲۰*۲۰ سانتی متر )بدنه
باکس کامال فلزی و پوشیده با کاربری چاپ قطعات با دقت باال(
پرینتر سه بعدی مدل EP۳۰۵-VIRAدر ابعاد قطعه کار و محورهای (Z,Y,X (۸۰*۵۰*۵۰
سانتی متر )بدنه باکس کامال فلزی و پوشیده با کاربری چاپ قطعات با دقت باال(
دستگاه مینی CNC
دستگاه پرینت فلزات در حال تحلیل و آماده سازی جهت اجرایی ساختن بزودی
ساخت دستگاه تولید فیلامنت به منظور تولید فیلامنت مصرفی