پریمیکس درمانی نقرس

رسوب اوریک اسید یا نمکهای آن در بافت تحت عنوان سندرم نقرس شناخته می شود. این سندرم در پرندگان به دلایل مختلفی بروز می کند و در نهایت باعث کاهش تولید می گردد. پریمیکس درمانی نقرس با هدف تجزیه سنگهای کلیوی در طیور، اسیدی کردن ادرار و کاهش تشکیل سنگهای کلیوی، برای مقابله با نقرس تولید شده است. استفاده از این پریمیکس در خوراک، به صورت پیشگیری کننده و درمان کننده موثر است. این پریمیکس حاوی ترکیباتی است که از یک سو ادرار را اسیدی می کند و از سوی تعادل الکترولیتی برقرار می نماید.