پریمیکس اکسید روی فعال جهت درمان آنتریت طیور

پریمیکس اکسید روی ضد آنتریت طیور با استفاده از اکسید روی فعال و ناقل آهسته رهش بر پایۀ پپتید فعال گیاهی، ترکیبی برای بهبود عملکرد روده و ممانعت از رشد باکتری های بیماریزا در روده و متعاقب آن وقوع آنتریت در طیور می باشد. پریمیکس اکسید روی آهسته رهش از دو جهت دارای نوآوری است. اول اینکه اکسید روی فعال (Potentiated ZnO) به واسطۀ دارا بودن ویژگی های فیزیکی (مانند اندازه ذرات شکل ذرات، پراکندگی و جریان پذیری و …) اختصاصی و مقاوم به آگلومره شدن است. ثانیاً اکسید روی فعال در فضای مجوف ماده ناقل که پپتید فعال گیاهی است قرار گرفته و به تدریج در سرتاسر دستگاه گوارش و به آهستگی آزاد شده و قبل از جذب شدن در روده، اثر ضد باکتریایی خود را اعمال می کند. استفاده از این روش درمانی آنتریت تکرارپذیر و بدون عوارض جانبی است. به دلیل اینکه کارآیی استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان آنتریت به دلیل ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی به شدت کاهش یافته است، پریمیکس اکسید روی آهسته رهش می تواند به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیکها استفاده شود.