پروتیین هیدرولیز شده

پروتیین هیدرولیز شده از ضایعات ماهی قزل آلا که 50 هزار تن در سال است و بلا استفاده دور ریز می شود با توجه به کمبود نها ده های آبزیان با پپتیدهای زیست فعال تولید این نهاده قابل هضم برای آبزیان توجیه اقتصادی دارد.