پروتئین IL17RA مهندسی شده

IL۱۷RA، گیرنده سیتوکین پیش التهابی اینترلوکین ۱۷A می باشد. اتصال این گیرنده- لیگاند موجب فعال شدن فاکتورهای رونویسی می شود که در افزایش تقسیم سلولی،
پیشرفت سرطان و ایجاد بیماری‌های التهابی و خودایمنی نقش دارد. بیان IL۱۷A نقش مهمی در افزایش سرعت رشد، رگ زایی و متاستاز سلول‌های سرطانی ایفا می‌کند و کاهش مقدار این سیتوکین با کاهش حجم تومور همراه است. IL۱۷RA قابلیت تولید به‌صورت داروی نوترکیب را دارد. در این پروژه تمایل اتصال IL۱۷RA به پروتئین IL۱۷A افزایش داده شد تا جایگاه اتصال IL۱۷A اشغال شود و با غیرفعال کردن IL۱۷A مانع از اتصال این پروتئین به گیرنده طبیعی خود شود که این امر مانع از انتقال پیام می‌شود و درنتیجه از ایجاد بیماری های ذکر شده جلوگیری می‌کند و یا باعث کنترل آن ها می‌شود. در این پروژه بخش خارج سلولی این گیرنده با آنالیزهای بیوانفورماتیک جهش داده شد و از بین ۱۰۰۰ توالی موتانت بهترین آن انتخاب شد و در آزمایشگاه در سویه E.coli بیان شد. سپس ساختار پروتئین نوترکیب تخلیص شده مورد بررسی قرار گرفت. تمایل اتصال افزایش یافته این پروتئین به IL۱۷A با روش SPR مورد تایید قرار گرفت.