پروتئین A سیلیکا برای خالص سازی آنتی بادی ها

پروتئین A یک پروتئین دیواره سلولی حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس است که قابلیت اتصال منحصر به فرد و مناسبی برای IgG انواع گونه های پستانداران و برای برخی از IgM و IgA دارا می باشد.
این پروتئین A نوترکیب استافیلوکوکی در E. coli تولید شده است و دارای وزن مولکولی 34 کیلو دالتون است. این محصول دارای پنج منطقه اتصال IG- پروتئین A و 6x هیس تگ درپایانه C- است.
در این فناوری با استفاده از مهندسی ژنتیک، منطقه اتصال دیواره سلولی، منطقه اتصال آلبومین و مناطق دیگر اتصال غیر اختصاصی از پروتئین نوترکیب حذف شده برای اطمینان از حداکثر اتصال IgG اختصاصی، 6x هیس تگ را می توان برای تصفیه تمایلی و یا برای تشخیص پروتئین با استفاده از آنتی بادی ضد هیس تگ استفاده کرد.
این پروتئین A نوترکیب مهندسی شده را می توان برای تخلیص آنتی بادی های IgG پلی کلونال یا مونوکلونال استفاده کرد.