پروبیوتیک، راهبرد نوین درتولید قارچ وتثبیت ریزگرد

این پروژه که حاصل دستاوردهای پژوهش ۵ ساله دانشجویان دکتری با راهنمایی اینجانب در دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی می باشد. یک باکتری برتر از بین سه هزار جدایه جمع آوری شده از سراسر کشور در مراحل مختلف غربالگری انتخاب شد که پس از کارهای ملکولی و تعیین ترادف کامل ژنوم، B. velezensis تشخص داده شد. این باکتری توانایی تولید انواع لیپوپپتیدهای حلقوی، سیدروفور، متابولیت های فرار، آنزیم بسیار مهم فیتاز، توانایی تنظیم تولید هورمون اکسین و سایر خصوصیات یک پروبیوتیک گیاهی را دارد. بهینه سازی فرایند تولید در فرمانتورهای آزمایشگاهی در دانشگاه انجام و نهایتا در فرمانتورهای صنعتی شرکت بایوران مورد ارزیابی قرار گرفت. محصول تولیدی تحت عنوان پروبیو۹۶ در محصولات کشاورزی متعددی بخصوص گندم وقارچ خوراکی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن مورد توجه قرار دارد. این باکتری ضمن توانایی تجزیه آفلاتوکسین، نقش مهمی در تثبیت خاکدانه و مقابله با ریزگردها دارد. قابل ذکر است گزارش این فعالیت ها توسط واحد سیاسی اخبار صدا و سیما تهیه و در تمام قسمت های خبری شبکه های صدا و سیما پخش شد.