پره توربین بادی کوچک برای مناطق سرعت پایین باد

هندسه خارجی پره توربین بادی کوچک مورد اشاره در یک فرآیند بهینه سازی چند منظوره با هدف افزایش توان خروجی و همچنین کاهش زمان راه اندازی به منظور عملکرد مناسب در مناطق سرعت پایین باد طراحی و در ادامه ساخته شده است. فناوری مذکور بر مبنای نتایج تحقیقات مجری و همکاران طرح در سالیان اخیره بوده که مستندات آن در ادامه آورده شده است.

۱- Pourrajabian, A., et al. Choosing an appropriate timber for a small wind turbine blade: A comparative study. Renewable and Sustainable Energy Reviews ۲۰۱۹, ۱۰۰.

۲- Pourrajabian A et al., “Aero-Structural design and optimization of a small wind turbine blade” Renewable Energy, ۸۷, Part ۲ (۲۰۱۶).

۳- Pourrajabian A., et al., “Effect of air density on the performance of a small wind turbine blade: a case study in Iran” Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, ۱۲۶ (۲۰۱۴)

۴- Pourrajabian A., et al., “ Applying micro scales of horizontal axis wind turbines for operation in low wind speed regions”, Energy Conversion and Management, ۸۷ (۲۰۱۴)