پرداز مس

طراحی بر روی ظروف مسی با استفاده از هنر تذهیب.