پراب های آلتراسونیک سونار

طراحی پراب های آلتراسونیک سونار و هم چنین بخش های الکترونیکی آن ها