پتینه روی ظروف

پتینه عبارت است از زیبایی بخشیدن به وسایل ساده اطراف بااستفاده از رنگ