پتاسیم برمید اسپکتروسکوپی

• استفاده در آزمایشگاه های شناسایی مواد جهت طیف سنجی FT-IR