پایلوت هوازدای بستر آکنده

این دستگاه به ابعاد تقریبی ۱,۵ در ۱ در ۲.۲ متر یک هوازدای بستر آکنده با کارایی ببسیار بالا می باشد.