پایلوت تصفیه پساب فنتون

روش تصفیه فنتون یکی از روش های نوین اکسیداسیون پیشرفته است که کارایی بسیار بالایی در حذف مواد آلی دارد. در این پروژه یک واحد پایلوت به ارتفاع تقریبی ۲ متر ساخته شده و با موفقیت برای تصفیه پساب حاوی رنگدانه استفاده شده است.