پایش موتور سوختی پهپاد

مانیتورینگ دما ، دور موتور ، مقدار سوخت مصرفی و گازهای خروجی اگزوز