پایشگر درگاهی کشف مواد پرتوزا

امروزه سیستم¬های پایشگر درگاهی برای تشخیص وجود مواد پرتوزا در راه¬های مواصلاتی، ورودی و خروجی مرزها و کارخانه ها مورد استفاده قرار می¬گیرند.