پاگیره بهداشتی قفل درب

ابزاری که پایین درب نصب و می توان بدون دست و دستگیره، درب را فقط با پا قفل ، باز و بسته نمود. کاربرد در سرویس های بهداشتی و بیمارستانها ،قفل شب بند ایمنی در منازل و …