پاور 48 +220 ولت

برد پاور که به صورت همزمان قابلیت استفاده از 220 و 48 ولت را برای تبدیل به ولتاژ مورد نیاز را دارد.