پاورپنل کولر اسپیلت

کاهنده مصرف برق، افزاینده بازدهی سرمایشی، فیلتراسیون هوای ورودی به کندانسور و محافظت از کمپرسور و کندانسور