پاندول معکوس

این سیستم در آزمایشگاه های کنترل شاخه های مختلف مهندسی کاربرد دارد