پارچه کیسه هوای خودرو

پارچه کیسه هوای خودرو یک منسوج فنی و مهندسی محسوب می شود که از لحاظ خواص حرارتی، فیزیکی و مکانیکی باید شرایط بسیار سخت را در هنگام انفجار کیسه هوا تحمل کند.