پارچه رسانا

استفاده از ذرات نانوکربنی به منظور رسانا نمودن پارچه و طراحی بر روی آن. از آنجا که نور و نورپردازی رسانه ای بسیار قوی هستند و جای خالی آن در منسوجات انگیزه اصلی این پژوهش است. از این رو نانو ذرات گرافن به دلیل ویژگی رسانایی می تواند منجر به رسانا شدن پارچه گردد.