پارافین ذوب کن آزمایشگاهی

کاربرد در ذوب پارافین آزمایشگاهی جهت انجام مطالعات بافت شناسی در علوم جانوری و گیاهی