ویپ استاک

یک وسیله ایجاد انحراف درچاه است که درچاه‌های باز (Openhole) و یا جداری شده (Cased hole) کاربرد دارد. ویپ استاک درچاه باز قابل بازیابی است و معمولاً برای ایجاد یک انحراف عمیق درچاه‌های با حرارت بالا و یا دکل‌های کوچک مورد استفاده است. درچاه جداری شده برای ایجاد انحراف از مسیراولیه از درون جداری‌ها (Casing) به کارمی‌رود، درون جداری محکم و ثابت می‌شود تا اجازه انحراف ازدرون آن را بدهد و سپس در پایان کار درهمان جا، رها می‌شود .
این محصول در 20 چاه نفت در دریا و در شرایط پیچیده عملیات حفاری بکارگیری شده است. باتوجه به کارایی بالای محصول و ثبت اختراع آن در آمریکا، صادرات محصول و حضور در بازار کشورهای منطقه خاورمیانه از طریق شرکت های خدمات حفاری از برنامه های آینده شرکت ژرف نفتون کاویان می باشد.