ویلچر الیاف کربن

محصول ویلچر کربنی آویتا، در کلاس ویلچرهای فعال ) active ( سبکوزن با استفاده از فناوری پیشرفته الیاف کربن طراحی و
ساخته شده است. وزن کل این محصول در حدود ۸ کیلوگرم بوده و قدرت مانور و رانش آن قابل مقایسه با نمونههای روز موجود
در بازار اروپا و آمریکا است.