ویدیو لارینگوسکوپ

لارینگوسکوپ وسیله‌ای است که جهت لوله گذاری داخل تراشه در بیماران نیازمند بیهوشی یا نارسایی تنفسی به کار
برده می شود. در عملیات احیای قلبی و تنفسی پیشرفته و نیز در اتاق های عمل و هنگام بیهوشی استفاده از این وسیله
پزشکی اجتناب ناپذیر است. تمام بخش های بیمارستانی و تیم‌های امداد و نجات و فوریت پزشکی ملزم به همراه داشتن این وسیله و آشنا ین با روش بکارگیریی آن می‌باشند.