ویدئو لارنگوسکوپ

دستگاهی است که دید غیر مستقیم و دسترسی به ناحیه حنجره و تارهای صوتی را فراهم می کند و در مواردی از قبیل اجرای عمل انتوباسیون در فرایند هوشبری و غیره کاربرد دارد.