وبسایت جزوه فعال

وب سایت و اپلیکیشینی برا دانشگاه در حال طراحی است برای بارگذاری جزوات و فایل ها و ارتباط با اساتید که با هکاری گروهی در حال اجراست