واکسیناتور خودکار

ثابت سازی دام وتزریق واکسن ودارو بر حسب وزن دام واینکه تزریق واکسن بصورت خودکار بدون دخالت اپراتور