وانیارکلود

وانیارکلود زیرساختی یکپارچه می باشد که شامل بخش های مختلفی می باشد که عبارت اند از :
1- پلتفرم آموزشی
2- آزمونگیر آنلاین و آفلاین
3- کلاس آنلاین ویدئو کنفرانس