واقعیت مجازی جوندگان

بررسی رفتار جوندگان آزمایشگاهی در مازهای مختلفی که متناسب با
نیاز پژوهشگر طراحی و ساخته می شود در حوزه های مختلف در علوم
عصب شناختی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما پژوهش با
مازهای فیزیکی مشکالت عدیده ای را داراست که از مهم ترین این
مشکالت می توان به عدم توانایی در ثبت الکتروفیزیولوژیک از مغز
جونده، عدم توانایی در تغییر ماز در طول آزمایش و ناتوانی در ساخت
مازهای پیچیده و غیرعادی دیگر اشاره کرد. به منظور حل این مشکل
محققان به استفاده از بستر واقعیت مجازی روی آورده اند که در آن
می توان مازهای پویا و با هر پیچیدگی تولید کرد و همچنین به دلیل
ثابت بودن جونده در طول آزمایش می توان بستر ثبت
الکتروفیزیولوژیک از مغز او را نیز فراهم کرد. در حال حاضر مشابه
این دستگاه در کشور موجود نمی باشد و هدف طرح ما ساخت آن
است. خوشبختانه در حال حاضر ما موفق به ساخت نمونه دستگاه
شده ایم و در حال بهبود و ارتقا آن هستیم.