واحد تولید بیواتانول با بازده بالا

در این فناوری با بهینه سازی شرایط تخمیر غلظت بالایی (حدود ۱۲,۵ درصد) از اتانول تولید می شود. کلیت فرایند شامل آنماده سازی خوراک قندی، کشت هوازی، فرایند تخمیر و تقطیر کارآمد برای تولید اتانول ۹۶ درجه و ضد عفونی کننده اتاولی می باشد.