واحد اندازه گیری اینرسی

اندازه گیری پارامترهای موقعیت جسم در فضا