هیدروکسی کلرید روی (نسل سوم مکمل های معدنی روی)

یکی ازمحصولات تولیدی شرکت ایمن نانوفام، هیدروکسی کلریدروی است که برای آن گواهی نانومقیاس و تاییدیه دانش بنیان اخذگردیده است.یکی از کاربردهای آن استفاده به عنوان مکمل روی دربخش های انسانی و حیوانی از جمله دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی می باشد.این محصول به عنوان دسته جدیدمکمل های معدنی روی باساختاری جدیدبرای اثر بخشی بالا منطبق باعلم روزدنیا شناخته شده است ومطابق با استانداردهای جهانی و نیاز واقعی پرورش دهندگان دام وطیور، آبزیان و حیوانات خانگی می باشدوخواص مضاعف مکملهای معدنی رایج قدیمی ازجمله سولفات،سیترات وکلاته های روی راتوامان داردازطرفی معایب آن ها در این محصول برطرف شده است. زمان ماندگاری بیشتر،غلظت روی بالاترو دردسترس برای جذب توسط حیوانات،کیفیت وکارایی بالاتر، دوستدارمحیط زیست،قیمت مناسبتر ازنمونه خارجی،صرفه اقتصادی بیشتر،(کاهش هزینه وبهبود راندمان تولید، کاهش نرخ مرگ ومیر،افزایش نرخ رشدوبهبودسیستم ایمنی دام وطیور)،ایجادوارتقای ارزش افزوده وتامین امنیت غذایی ازطریق بکارگیری روشهای نوین وبا تکنولوژی روزدنیا ازمزایای آن می باشد.