هیدروژل بیونانو کامپوزیت به دانه حامل دارو

هیدروژلها شبکه های پلیمـری سـه بعـدی بـا اتـصالات عرضـی هستند که قابلیت جذب بسیار زیاد آب یا سیالات زیستی را دارند و بدون انحلال می توانند مقدار زیادی آب جذب کنند. هیـدروژل هـای طبیعـی بـه دلیـل تنـوع، فراوانی، ارزانی، تجدیدپذیری، سمی نبودن و نیز زیـست تخریـب پذیری و زیست سازگاری نسبت به هیدروژل های سنتزی بـسیار جالب توجه هستند. امروزه کاربرد پلیمرهای طبیعی مشتق گرفته از گیاهان به دلیل اثرات درمانی رو به افزایش است اما به دلیل محدودیت های که دارند کوپلیمریزاسیون پیوندی بهترین روش برای اصلاح لعاب به دانه است که باعث انتقال ویژگیهای خاص به لعاب به دانه بدون تخریب خواص اصلی آن می شود. هیدروژلها پرکاربردترین حامل هـای زیـست فعال می باشند و به دلیل توانایی جدب آب کاربردهای بسیار زیادی دارند. هیدروژل های نانوکامپوزیت دسته مهم از مواد زیستی هستند که می توانند در برنامه های کاربردی مانند انتقال دارو، مهندسی بافت و درمان هیپرترمی به کار روند. واردسازی نانوذرات به درون یک ماتریس هیدروژل می تواند خواص منحصر به فرد نانو درات را به خواص هیدرول افزوده و خواصی مانند مقاومت مکانیکی را بهبود بخشد.