هیتر کاتالیستی تخت

در این فناوری با تولید پد های کاتالیستی احتراق کاتالیستی در داخل آنها ایجاد و احتراق بدون شعله و بدون تولید Nox و با Co بسیار پایین شکل میگیرد.